Záruky a reklamace

 

Záruční doba a životnost zboží
Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 2 roky, tato doba se počítá od okamžiku dodání zboží.
Životnost zboží znamená něco jiného, životnost Vám nikdo zaručit nemůže. Její délka závisí na tom, jakým způsobem a jak často výrobek používáte. Doba životnosti tedy může být i kratší, než je záruka.
Jak postupovat při reklamaci?

Jestliže chcete zakoupený produkt reklamovat, držte se následujících instrukcí:
– Vždy si schovávejte doklad o nákupu (účtenku nebo fakturu), kterým v případě reklamace potvrdíte, že byl produkt zakoupen u firmy Extreme Distribution, s.r.o.

– Zboží reklamujte nejpozději do 2 let od jeho dodání (zákonná záruční doba).

– Poškozený produkt nadále nepoužívejte, ihned ho reklamujte. Vada se může rozšířit a úplně znehodnotit zboží, na reklamaci pak nebude brán zřetel.

– Reklamované zboží musí být kompletní, naprosto čisté a suché.

V případě, že reklamovaný produkt vrátíte poštou, přiložte kopii dokladu o zaplacení a stručně na ni popište vadu výrobku. Pokud lze poškození opravit, máte nárok na bezplatný kompletní servis. Zákonná lhůta na opravu produktu je 30 dnů od odeslání reklamovaného zboží.

Reklamace zasílejte poštou na adresu:

Neshat s.r.o.
Liškova 14
Praha 4, 142 00

V případě jakýchkoli dotazů ohledně podmínek reklamace nebo průběhu Vaší reklamace pište na email: info@besweet.cz

 

Reklamační řád
Firma Neshat s.r.o. se snaží poskytnout zákazníkům nadstandardní služby a prvotřídní kvalitu všech výrobků. Ale pokud se zákazník domnívá, že má právo zakoupené zboží reklamovat, nechť se drží níže popsaného reklamačního řádu. Ten určuje způsob komunikace mezi zákazníkem a firmou, jestliže se zákazník rozhodne využít reklamace.
Obecné znění záručních podmínek
Zákazník nespokojený se zakoupeným produktem nesmí svým jednáním porušovat níže uvedený reklamační řád. Každý zákazník má právo na prostudování reklamačního řádu, prodejce mu toto právo nesmí upírat – Reklamační řád musí být umístěn na internetových stránkách prodejny nebo v kamenném obchodě. Reklamační řád je součástí každé kupní smlouvy.

Jestliže zákazník zaregistruje na právě zakoupeném zboží vadu, má právo výrobek u prodejce ihned reklamovat. Jako vadné se zboží neuznává v těchto případech:
– Jestliže vada či opotřebení vzniklo v důsledku každodenního používání a jestliže míra opotřebení odpovídá hodnotě zboží.

– Jestliže zboží nebylo udržováno nebo jestliže byla údržba provedena nesprávným způsobem.

– Když byla vada způsobena nevhodným používáním, mechanickým poškozením či špatným skladováním.

– Když se jedná o vadu, kvůli které byl produkt zlevněn.

– Je-li reklamované zboží zcela opotřebováno vzhledem k míře své užitné hodnoty.
Uplatnění reklamace
– Vždy si schovávejte doklad o nákupu (účtenku nebo fakturu), kterým v případě reklamace potvrdíte, že byl produkt zakoupen u firmy Neshat s.r.o. Bez tohoto dokladu nemáte nárok na reklamaci výrobku.

– Poškozený produkt nadále nepoužívejte, ihned ho reklamujte. Vada se může rozšířit a úplně znehodnotit zboží, na reklamaci pak nebude brán zřetel.

Záruční doba

Záruční doba trvá přesně od okamžiku, kdy bylo zákazníkovi předáno zakoupené zboží. Trvá 2 roky, výjimku však tvoří použité zboží, které může mít záruční dobu zkrácenou až na 1 rok. Pokud je uplatněna reklamace a výrobek je vyměněn za nový, záruční doba trvá opět v plném rozsahu, a sice 2 roky. Po celou tuto dobu má zákazník nárok reklamovat vadné zboží!

 

Vyřízení reklamace
Právo na bezplatný servis ztrácí kupující ve chvíli, kdy neoprávněně pověřil třetí osobu k opravě poškozeného produktu.

Jestliže je reklamace oprávněná, má prodejce povinnost předat zákazníkovi stvrzenku o reklamaci (s časem a místem reklamování zboží a s termínem dodání nového či opraveného výrobku). Zákazník smí na vyřízení reklamace čekat déle než 30 dnů pouze ve výjimečných případech a po osobní domluvě s prodejcem.
Jestliže zákazník nepřevezme opravený či nový výrobek do půl roku ode dne vyřízení reklamace, má prodejce nárok na likvidaci tohoto výrobku.
Rozpor s kupní smlouvou
Výrobek v okamžiku předání do rukou kupujícího musí odpovídat kupní smlouvě, v opačném případě má prodejce povinnost zdarma opravit tento výrobek tak, aby byl v souladu s kupní smlouvou. Výrobek musí být buď bezplatně opraven, nebo nahrazen za nový. Pokud není výrobce schopný toto zaručit, má zákazník právo na slevu nebo úplné odstoupení od smlouvy. Ovšem jestliže sám zákazník zavinil poškození výrobku nebo o nesouladu s kupní smlouvou věděl již před pořízením výrobku, veškeré výše uvedené nároky ztrácí.
Vady odstranitelné x neodstranitelné
Jestliže není výrazně ovlivněna kvalita, vzhled či funkčnost zboží a jestliže je možné vykonat opravu v zákonem dané lhůtě, jedná se o výrobek s odstranitelnou vadou. Zákazník má v tomto případě nárok na servis zdarma a rychle. Odstranitelná vada spadá do kategorie neodstranitelných vad v případě, že byl výrobek již více než dvakrát reklamován a ta samá vada se objevila i po třetí.

Jestliže je běžné používání výrobku doprovázeno zásadními komplikacemi, jedná se o neodstranitelnou vadu. Zákazník má nárok na výměnu produktu, popřípadě na zrušení kupní smlouvy. Jestliže je výrobek neodstranitelně poškozen, ale tato vada nebrání v jeho běžném užití, má zákazník nárok na slevu.
O rozsahu poškození rozhoduje vždy jen prodejce!
Řešení sporů
Jestliže podáte reklamaci a prodejce ji shledá neoprávněnou, máte nárok na vyjádření soudního znalce, který sepíše posudek. Vzniklý spor řeší příslušný soud v případě, že se posudek soudního znalce liší od tvrzení prodejce a ten stále nehodlá reklamaci uznat.

Výměna a vrácení zboží
E-shop www.besweet.cz Vám dává nárok na vrácení či výměnu výrobku bez vysvětlení, když splníte následující podmínky:

– Učiníte tak do dvou týdnů od dodání výrobku.

– Výrobek není poškozený ani použitý.

– Vrácení zboží na adresu:

Neshat s.r.o.
Liškova 14
Praha 4, 142 00
Naše propagační materiály jako letáky, časopisy aj. nám se zbožím nevracejte.
Jak postupovat při výměně zboží?
Celkem běžně se stává, že zákazníkovi dodané zboží , není problém zboží do 14 dnů od převzetí vyměnit. Jestliže chcete výrobek vyměnit za jiný, držte se následujícího postupu:

– Na kopii dokladu o nákupu napište, za co chcete výrobek vyměnit (barva, model).

– Kopii dokladu přiložte ke zboží, které chcete vyměnit a odešlete na adresu:

 

Neshat s.r.o.
Liškova 14
Praha 4, 142 00